JPJ UTC Sentul – Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

Kongsikan Sekarang

JPJ UTC Sentul – Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

Pejabat JPJ UTC Sentul

Address : Aras 3, Pusat Transformasi Bandar
Jalan 2/48A, Sentul Perdana
Bandar Baru Sentul
51000 Kuala Lumpur

Telephone : 03 – 4040 0159
Fax : 03 – 4040 0282

Office Hours : Monday – Sunday : 8:00 am – 5:00 pm
Friday : 12:15 pm – 2:45 pm (Friday prayers)
Remarks : Counters closed on Public Holidays
Notices : Information updated on 09 Nov 2019

Soalan Lazim Lesen Memandu

 

S: Adakah Lesen Memandu Percubaan (Lesen P) boleh ditukar kepada Lesen Memandu yang Kompeten (Lesen CDL) sebulan sebelum tarikh luput?
J: Sebagaimana prosedur, permohonan untuk menukar Lesen P ke Lesen CDL hanya boleh dilakukan dalam masa 7 hari sebelum tarikh luput. Anda mempunyai 1 tahun untuk melakukan penukaran selepas tarikh luput.

 

S: Lesen Memandu Pembelajaran Saya (Lesen L) telah tamat tempoh lebih daripada 2 tahun, bolehkah saya masih memperbaharuinya dan melakukan ujian praktikal?
Lesen

J: L boleh diperbaharui untuk tempoh 3 atau 6 bulan tetapi tidak melebihi agregat 2 tahun dari tarikh pengeluaran. Jika di luar tempoh ini, calon mesti mengulangi semua elemen latihan dan ujian untuk mendapatkan Lesen L baru.

S: Berapa lamakah lesen saya luput jika tidak diperbaharui?
J: 1 tahun untuk Lesen P dan 3 tahun untuk Lesen CDL.

Soalan Lazim Cukai Jalan

S: Bolehkah saya memperbaharui cukai jalan terlebih dahulu?
J: Cukai jalan boleh diperbaharui 2 bulan sebelum tarikh luput.

S: Cukai jalan untuk kenderaan saya telah tamat tempoh lebih daripada satu tahun, apakah prosedur untuk memperbaharuinya semula?
J: Jika cukai jalan kenderaan tidak diperbaharui selama lebih dari setahun, kenderaan harus dibawa ke Puspakom untuk melakukan pemeriksaan kenderaan. Laporan Pemeriksaan (B2) akan dikeluarkan. Pemilik / wakil kenderaan mesti hadir ke Pejabat JPJ bersama dengan B2, sijil pendaftaran kenderaan asal dan bayaran untuk ‘mengaktifkan semula’ cukai jalan.

S: Cukai jalan untuk kenderaan saya telah tamat tempoh lebih dari satu tahun, saya perlu membawa kenderaan saya ke Puspakom untuk diperiksa, bolehkah saya memandu ke sana?
J: Pemilik / wakil mesti membuat permohonan bagi permit perjalanan sementara untuk kenderaan anda di Pejabat JPJ. Sila pastikan bahawa anda telah membeli insurans untuk kenderaan anda sebelum anda menghantar permohonan permit perjalanan sementara anda.
Soalan Umum JPJ

S: Adakah saya perlu memberitahu JPJ jika saya menukar warna kenderaan saya?
J: Ya. Seperti yang dikehendaki oleh seksyen 12 (2) APJ 1987, pemilik berdaftar suatu kenderaan bermotor hendaklah dengan segera memaklumkan kepada pendaftar berlesen (JPJ) secara bertulis mengenai apa-apa keadaan atau peristiwa yang menjejaskan penyelesaian mana-mana penyertaan dalam pendaftaran yang berkenaan dengan kenderaan motor.

S: Adakah saya perlu menukar sijil pendaftaran kenderaan kepada nama saya jika saya membeli kenderaan yang digunakan?
J: Ya. Seperti yang dikehendaki oleh seksyen 13 APJ 1987, yang merupakan prosedur mengenai pertukaran pemilikan kenderaan bermotor yang menyatakan bahawa pemilik berdaftar hendaklah, dalam masa tujuh hari selepas perubahan kepemilikan, ke hadapan kepada pendaftar berlesen (JPJ), pernyataan dalam borang yang ditetapkan dan hendaklah mengemukakan kepada pemilik baru perakuan pendaftaran berhubung dengan kenderaan motor itu.

Driving License FAQs

Q: Is the Probationary Driving License (P License) can be converted to Competent Driving License (CDL License) one month earlier before the expiry date?
A: As according to procedures, application to converted the P License to CDL License only can be done within 7 days before the expiry date. You have 1 year to do the conversion after expiry date.

Q: My Learning Driving License (L License) had expired for more than 2 years, can I still able to renew it and do the practical test?
A: L License may be renewed for a period of 3 or 6 months but not beyond the aggregate of 2 years from the date of issuance. If beyond this period, the candidate must repeat all elements of training and test to obtain the new L License.

Q: How long will my license lapsed if not renewed?
A: 1 year for the P License and 3 years for CDL License.

Baca Juga :

Cara Renew Lesen P ke Lesen Full (CDL) 2019

JPJ UTC Keramat

Road Tax FAQs

Q: Can I renewed my road tax in advance?
A: Road tax can be renewed 2 months in advance prior to expiry date.

Q: Road tax for my vehicle had expired for more than a year, what are the procedures to renew it again?
A: If the road tax of the vehicle not been renewed for more than a year, the vehicle should be taken to Puspakom to do the vehicle inspection. Inspection Report (B2) will be issued. The owner / representative of the vehicle must be present to JPJ Office together with the B2, original vehicle registration certificate and payment to ‘re-activated’ the road tax.

Q: Road tax for my vehicle had expired for more than a year, I need to take my vehicle to Puspakom for inspection, can I drive there?
A: The owner / representative must make the application for a temporary traveling permit for your vehicle at JPJ Office. Please made sure that you have purchased insurance for your vehicle before you submit your temporary traveling permit application.

General JPJ FAQs

Q: Do I need to inform JPJ if I have changed my vehicle’s colour?
A: Yes. As required by section 12 (2) APJ 1987, the registered owner of a motor vehicle shall immediately inform the licensed registrar (JPJ) in writing of any circumstances or events that affect the resolution of any entry in the registered in respect of motor vehicles.

Q: Do I have to change the vehicle registration certificate to my name if I bought a used vehicle?
A: Yes. As required by section 13 APJ 1987, which is procedures regarding the exchange of possession of motor vehicles stating that the registered owner shall, within seven days after the change of possession, forward to the licensed registrar (JPJ), a statement in the prescribed form and shall submit to the new owner of the certificate of registration in relation to the motor vehicle.

Ini bukanlah website rasmi bagi Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Website rasmi: www.jpj.gov.my.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *